Rapport nr 16

Entusiasm och engagemang

Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet


Ladda ner som pdf-fil

Sedan 1983 har medlemmarna i Uppsala Senioruniversitet (USU) kunnat delta i studiecirklar i språk. Man började med två språkcirklar men antalet har nu 30 år senare vuxit till 35, vilket motsvarar 55 procent av USU:s samtliga studiecirklar.

Redaktionskommittén för USU:s rapportserie tyckte det var angeläget att dokumentera utvecklingen och den aktuella situationen inom språkundervisningen och bildade därför 2012 en arbetsgrupp för detta ändamål.

Det material som utgör grunden för rapporten är i huvudsak av två slag Det ena är den dokumentation som under årens lopp har samlats i terminsprogram, minnesanteckningar och protokoll från möten med anknytning framför allt till pedagogiska frågor, särskilda utredningar om språkundervisningen och annat arkivmaterial.
Den andra typen av data som utnyttjats är information som samlats in genom två undersökningar genomförda vårterminen 2013. Den ena var riktad till ledare för språkcirklar, den andra till deltagare i ett urval av språkcirklar.

Med cirkelledarna genomfördes en intervjuundersökning. Den förbereddes genom att ett formulär med frågor delades ut i förväg för att kunna fungera som stomme för den följande intervjun. Alla cirkelledare deltog i undersökningen.
Med deltagare i språkcirklar genomfördes en enkätundersökning. Ett antal språkcirklar valdes ut på så sätt att samtliga språk och samtliga nivåer för varje språk var representerade.

I ett första avsnitt redovisas utvecklingen av språkundervisningen vid USU fram t.o.m. vårterminen 2013 vad gäller antalet språkcirklar, deras andel av samtliga cirklar, tillkomsten av nya språk, utvecklingen av en nivåskala för att ange olika kunskapsnivåer på språkcirklar samt bestämmelser angående förtur till vissa språkcirklar.

I följande två avsnitt redovisas resultaten av enkätundersökningen riktad till deltagare i språkcirklar samt intervjuundersökningen med cirkelledare.

I ett kort avsnitt redovisas synpunkter på språkundervisningen som framkommit vid de vårkollegier som anordnas för att bland annat diskutera pedagogiska frågor. Därefter ges en redovisning av de resor och internationella utbyten som genomförts med anknytning till USU:s språkcirklar.

I ett avslutande avsnitt diskuteras utvecklingen inom språkundervisningen under senare år och vad den närmaste framtiden kan komma att erbjuda av förändringar.

På några ställen i rapporten finns korta kåserier som cirkeldeltagare skrivit.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 4 mars 2019 12:09